ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลบางชนิด บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผู้ทำการตลาด และจัดจำหน่ายชั้นนำสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศหลักของบริษัทฯ (ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว)

ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่