การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับรวม)
เอกสารประกอบการประชุม
1. รายงานประจำปี 2561
2. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
7. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561