ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (Milล้านบาท) 2558 2559 2560
รายได้จากการขาย 30,585 31,307 25,026
รายได้จากการให้บริการ 1,153 960 851
รายได้รวม 32,044 33,004 26,211
กำไรขั้นต้น 9,402 9,687 8,447
กำไรสุทธิ 2,092 2,812 2,834
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 905.59 1,217.15 1,226.70
งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60
สินทรัพย์รวม 19,005 16,651 15,198
หนี้สินรวม 9,565 11,938 11,758
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,439 4,714 3,439
สัดส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.1 0.6 0.6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 1.2 1.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.9 42.1 72.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.1 16.7 18.5