ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2558 2559 2560(1) 2561
รายได้จากการขาย 30,585 31,307 25,026 24,297
รายได้จากการให้บริการ 1,153 960 -    - 
รายได้รวม 32,044 33,004 25,340 24,971
กำไรขั้นต้น 9,402 9,687 8,262 7,883
กำไรสุทธิ 2,092 2,812 2,834 3,005
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (2) 9.06 12.17 12.27 1.48
งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61
สินทรัพย์รวม 19,005 16,651 15,198 23,456
หนี้สินรวม 9,565 11,938 11,758 5,153
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,439 4,714 3,439 18,303
สัดส่วนทางการเงิน 2558 2559 2560 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.1 0.6 0.6 2.8
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 1.2 1.8 0.0
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 22.9 42.1 72.1 28.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.1 16.7 18.5 15.8
(1) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จำหน่ายธุรกิจที่ให้บริการทางด้านสื่อโฆษณาทั้งหมด ธุรกิจนี้ไม่ได้เป็นการดำเนินงานที่ยกเลิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนำเสนอการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
(2) ในปี 2561 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานได้ปรับปรุง้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก