คณะผู้บริหาร

นายเพชร โอสถานุเคราะห์
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น %

ถือหุ้นร่วมกับนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ในลักษณะ Acting in concert รวม 31.95

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  • พี่ของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี การตลาด Southern Illinois University
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2558-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2526-2558 กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
2535-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอกราวน์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก ครีเอทีฟเอเลเมนท์ส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บียู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซเลนท์ บาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซโซ่ฮับ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดอยสวัสดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ ฟาร์ม โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคมปัส จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสนแสบวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Myanmar Co., Ltd.