คณะผู้บริหาร

นายธนา ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น %

1.7

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
 • พี่ของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายเพชร โอสถานุเคราะห์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นวัตกรรมการ จัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 132/2016
การอบรมอื่นๆ
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ. รุ่น 388
 • หลักสูตร “นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง ที่ 5” จาก วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2557-ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2550-2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด
2527-2557 กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Myanmar Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ
ปัจจุบัน กรรมการกิตติมศักดิ์ สหภาพเทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย
ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน เหรัญญิก คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนารมณ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดอยสวัสดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัวรัชดา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี-1 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบสท์ วัน อินเตอร์เทรด จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีนบุรีเวชกิจ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีนบุรี การแพทย์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม พับลิชชิ่ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาฟโก้ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนากาญจน์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แจ้งวัฒนะ อเวนิว จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ส้มตำราชพฤกษ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธัชธนา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Europe Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Myanmar Osotspa Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน กรรมการ Oventure Pte. Ltd.