คณะผู้บริหาร

นายประธาน ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น %

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  • น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายเพชร โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Master of Commerce Takushoku University, Japan
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2557-ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2550-2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด
2539-2557 กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนารมณ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดอยสวัสดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัวรัชดา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี-1 จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา แดรี่ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรือนบัว จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนากาญจน์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แจ้งวัฒนะ อเวนิว จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ส้มตำราชพฤกษ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา ไทโช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Europe Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Myanmar Osotspa Co., Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน กรรมการ Oventure Pte. Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Myanmar Co., Ltd.
ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี พี พรอพเพอร์ตี้