คณะผู้บริหาร

นางวรรณิภา ภักดีบุตร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.019

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MBA, San Diego State University, US
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2561-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงาน
2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา ไทโช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยามามูระ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2561 รักษาการ Chief Strategy & Business Transformation Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
2560-ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการด้านการตลาด สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2558-2561 กรรมการ ธนาคารออมสิน
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Oventure Pte. Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Myanmar Co.,Ltd
2558-2560 กรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย
2557-2559 กรรมการ องค์การสวนสัตว์
2557-2559 รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด