คณะผู้บริหาร

นางพรธิดา บุญสา
Chief Financial Officer กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.011

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MBA with Distinction, Finance& Accounting The Wharton School, University of Pennsylvania
  • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  • หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 11/2018
การอบรมอื่นๆ
  • TFRS ปี 62
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน Chief Financial Officer และกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561 รักษาการ Chief Supply Chain Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2554-2560 กรรมการ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
2554-2560 Vice President Finance บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด