คณะผู้บริหาร

นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์
Chief Marketing Officer-Thailand
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MBA, Monash University, Australia
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
ปัจจุบัน Chief Marketing Officer -Thailand บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559-2562 Chief Marketing Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2557-2559 VP Homecare and Ice cream บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด