คณะผู้บริหาร

Mr. Rob Rijnders
Chief Customer Development and RTM Officer-International Business
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • Master's Degree Economics, Free University Amsterdam, The Netherlands
  • Bachelor Degree Business Economics, Hogeschool Utrecht (NL)
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
ปัจจุบัน Chief Customer Development and RTM officer-International Business บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2560-2562 Chief International Business Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ Basecamp Brews Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa Myanmar Co.,Ltd.
ปัจจุบัน กรรมการ PT. M-150 Indonesia
2556-2560 VP Customer Development บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด