คณะผู้บริหาร

นายสรายุทธ จิตจรุงพร
Chief Customer Development Officer-Thailand
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MBA, University of Wisconsin Whitewater, US
  • ปริญญาตรี Business Administration Stevens Point, US
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
ปัจจุบัน Chief Customer Development Officer-Thailand บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561-2562 Chief Customer Management Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559-2560 Head of General Trade Customer Development บริษัท โอสถสภา จำกัด
2553-2558 Senior Vice President บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด