คณะผู้บริหาร

นางรติภัทร เพิ่มทรัพย์
Head of Controller
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.001

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 • เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ 40 ชั่วโมง ปี 2560
 • TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชม.)
 • รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า (15 ชม.)
 • ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 61 และมาตรฐานการรายงานทางการ เงินที่เกี่ยวข้อง (7 ชม.)
 • มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการ PAEs ปี 61 (7 ชม.)
 • สัมมนาทางบัญชีในหัวข้อ ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ (4 ชม.)
 • KPMG อบรมเรื่อง TAS1Training (3 ชม.)
 • TFRS Talks 2561 (7 ชม.)
 • ภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย (7 ชม.)
 • ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชม.)
 • TFRS ปี 2562 (7 ชม.)
 • การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (1 ชม.)
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2557-ปัจจุบัน Head of Controller บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการ Osotspa USA Inc.
2557 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท นันยาง เท็กซ์ไทล์ จำกัด
2553-2556 Assistant Controller บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด