คณะผู้บริหาร

นายนุกิจ ชลคุป
Chief Manufacturing Officer และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Manufacturing Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด
2558-2561 SSHE Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557-2558 Global Project Advisor บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2552-2557 Block 3/4 Operation Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน