คณะผู้บริหาร

นายวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
Chief Supply Chain Officer
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาเอก (Chemical Engineering) Oregon State University US
  • ปริญญาโท (Chemical Engineering) Oregon State University US
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2561-ปัจจุบัน Chief Supply Chain Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2537-2558 Vice President-Supply Chain บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด