คณะผู้บริหาร

นางสาววิไลรัตน์ เจริญวงษ์ เฟเลน
Chief Research and Development Officer
สัดส่วนการถือหุ้น %

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขา Food Science, The University of Reading , UK
  • ปริญญาตรี สาขา Food Science & Technology จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
ปัจจุบัน Chief Research and Development officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561-2562 Head of Research and Development officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2558-2561 Vice President, R&D - Innovation Ferrara Candy Company US
2556-2558 R&D Director Pinnacle Food US
2553-2556 Senior R&D Program Management PepsiCo North America
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด