คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น %

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2009
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2018
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) รุ่น 13/2018
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2018
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 28/2009
 • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009
การอบรมอื่นๆ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Senior Executive Program no. 77 SEP 77 โดยสถาบัน London Business School (LBS)
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์และตราสารซับซ้อน สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษา ด้านการระดมทุน และการกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559-2561 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2559-2561 ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)