คณะกรรมการตรวจสอบ

นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น %

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford, UK
  • Barrister-at-Law, Middle Temple, UK
  • Advanced Management Program (AMP) Harvard University, US
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
  • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006
  • หลักสูตร Charter Director Course (CDC) 2551
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2560-2561 กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา
2558-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้
2558-2560 กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2552-2557 รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย