คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสินี เธียรประสิทธิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น %

0.003

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • MAC DUFFIES SPRINGFIELD, MA, US
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 22/2005
  • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
  • หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
การอบรมอื่นๆ
  • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 29
  • หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน รุ่น 8/2555
ประสบการณ์การทำงาน
ปี ตำแหน่ง สถานที่
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จรูญรัสมี จำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิตินันท์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการ Philippine Hoteliers International Center For Hospitality Education, Inc.
2557-ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Excellence Company Limited
2557-ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล จำกัด
2555-ปัจจุบัน กรรมการ Dusit USA Management Company Limited
2554-ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Bird Hotels Private Limited
2554-ปัจจุบัน กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
2553-ปัจจุบัน กรรมการ Philippine Hoteliers, Inc.
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิล์ดวายด์ จำกัด
2551-ปัจจุบัน กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด
2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวารัณย์ สปา จำกัด
2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคมี พรินติ้ง จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนจิรัง จำกัด
2522-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2551-2559 เลขานุการบริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2523-2559 เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2519-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด