การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ฉบับรวม)
เอกสารประกอบการประชุม
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
3. ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564
4. วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
- แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
- แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง
9. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
10. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564