ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญจากงบกำไรขาดทุน 2560 2561 2562 2563 1Q64
รายได้จากการขาย 25,027 24,297 25,611 25,583 6,776
รายได้รวม 25,340 24,971 26,187 26,129 7,122
กำไรขั้นต้น 8,262 7,883 8,946 9,029 2,267
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี 3,722 3,803 3,999 4,090 1,178
กำไรสำหรับปี 2,939 3,062 3,268 3,437 987
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 2,834 3,005 3,259 3,504 1,004
ข้อมูลสำคัญจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 15,198 23,456 24,324 25,855 29,113
หนี้สินรวม 11,759 5,153 6,301 6,526 7,916
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,439 18,303 18,023 19,224 21,197
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,331 18,088 17,871 19,329 21,114
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 33.0 32.4 34.9 35.3 33.5
อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี (ร้อยละ) 14.9 15.7 15.6 16.0 17.4
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า) 0.6 2.7 1.8 2.0 1.8
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.4 0.3 0.3 0.3 0.4
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 72.1 28.2 18.0 18.4 17.8
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ) 18.5 15.8 13.7 13.7 12.3
หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลเนื่องจาก OSP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561