การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับรวม)
เอกสารประกอบการประชุม :
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
3. ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก.
- แบบ ข.
- แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
6. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และ การเสนอความเห็นและคำถาม
7. ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567