การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับรวม)
เอกสารประกอบการประชุม :
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
2. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ 1 คน และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
3. ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566
4. ร่างข้อบังคับฉบับเต็มที่จะใช้เพื่อจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก.
- แบบ ข.
- แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
7. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และ การเสนอความเห็นและคำถาม
8. ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
11. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566