รายได้จากการขาย

หน่วย: ล้านบาท, %

รายได้จากการขาย
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท, %

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

เงินปันผล

หน่วย: บาทต่อหุ้น, %

เงินปันผล
เงินปันผลพิเศษ
อัตราการจ่ายเงินปันผล

*ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ

รายได้จากการขายแบ่งตามส่วนงาน (9M'66)

รายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ (9M'66)

หน่วย: ล้านบาท

2562 2563 2564 2565 9M'66
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 25,611 25,583 26,762 27,266 19,532
รายได้รวม 26,187 26,129 27,278 27,482 20,055
กำไรขั้นต้น 8,946 9,029 9,143 8,350 6,686
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี 3,999 4,090 3,944 2,381 2,324
กำไรสำหรับปี 3,268 3,437 3,185 1,924 1,991
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 3,259 3,504 3,255 1,934 1,969
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 24,324 25,855 27,142 26,154 24,917
หนี้สินรวม 6,301 6,526 7,238 7,699 8,767
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 18,023 19,329 19,904 18,455 16,150
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 17,871 19,224 19,885 18,464 15,965
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 34.9 35.3 34.2 30.6 34.2
อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี (ร้อยละ) 15.6 16.0 14.7 8.7 11.9
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า) 1.8 2.0 1.6 1.4 1.3
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 18.0 18.4 16.2 10.0 13.7
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ) 13.7 13.7 12.0 7.2 9.2