รายได้จากการขาย

หน่วย: ล้านบาท, %

รายได้จากการขาย
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท, %

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

เงินปันผล

หน่วย: บาทต่อหุ้น, %

เงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผล

รายได้จากการขายแบ่งตามส่วนงาน (ประจำปี 2564)

รายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ (ประจำปี 2564)

หน่วย: ล้านบาท

2560 2561 2562 2563 2564
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 25,027 24,297 25,611 25,583 26,762
รายได้รวม 25,340 24,971 26,187 26,129 27,278
กำไรขั้นต้น 8,262 7,883 8,946 9,029 9,236
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี 3,722 3,803 3,999 4,090 3,944
กำไรสำหรับปี 2,939 3,062 3,268 3,437 3,185
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 2,834 3,005 3,259 3,504 3,255
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 15,198 23,456 24,324 25,855 27,142
หนี้สินรวม 11,759 5,153 6,301 6,526 7,238
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,439 18,303 18,023 19,329 19,904
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 3,331 18,088 17,871 19,224 19,885
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 33.0 32.4 34.9 35.3 34.5
อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี (ร้อยละ) 14.9 15.7 15.6 16.0 14.7
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า) 0.6 2.7 1.8 2.0 1.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.4 0.3 0.3 0.3 0.4
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 72.1 28.2 18.0 18.4 16.2
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ) 18.5 15.8 13.7 13.7 12.0