รายได้จากการขาย

หน่วย: ล้านบาท, %

รายได้จากการขาย
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท, %

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

เงินปันผล

หน่วย: บาทต่อหุ้น, %

*การจ่ายเงินปันผลครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินปันผล

รายได้จากการขายแบ่งตามส่วนงาน (2565)

รายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ (2565)

หน่วย: ล้านบาท

2561 2562 2563 2564 2565
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 24,297 25,611 25,583 26,762 27,266
รายได้รวม 24,971 26,187 26,129 27,278 27,482
กำไรขั้นต้น 7,883 8,946 9,029 9,236 8,350
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี 3,803 3,999 4,090 3,944 2,381
กำไรสำหรับปี 3,062 3,268 3,437 3,185 1,924
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท 3,005 3,259 3,504 3,255 1,934
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 23,456 24,324 25,855 27,142 26,154
หนี้สินรวม 5,153 6,301 6,526 7,238 7,699
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 18,303 18,023 19,329 19,904 18,455
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 18,088 17,871 19,224 19,885 18,464
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 32.4 34.9 35.3 34.5 30.6
อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี (ร้อยละ) 15.7 15.6 16.0 14.7 8.7
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า) 2.7 1.8 2.0 1.6 1.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 28.2 18.0 18.4 16.2 10.0
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ) 15.8 13.7 13.7 12.0 7.2