บริษัทหลักทรัพย์ รายชื่อนักวิเคราะห์ อีเมลล์แอดเดรส เบอร์ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ pasakorn.w@asiaplus.co.th 02-679-6888 เบอร์ภายใน 1274
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช benjaphol.su@asiawealth.co.th 02-680-5056
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คุณปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์ pannawitch@aslsecurities.com 02-508-1567 เบอร์ภายใน 3201
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณนฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th 02-618-1345
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณเบย์ ตันติศรีสุข bay.tuntisrisuk@th.nomura.com 02-638-5782
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  คุณไชยธร ศรีเจริญ chaiyatorn.sr@cgs-cimb.com 02-761-9239
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปรภา ชวะโนทัย parapa.chavanothai@clsa.com 02-257-4600
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณธนวิชช์ บุญชูวงศ์ thanawich.bo@countrygroup.co.th 02-205-7000 เบอร์ภายใน 4403
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณนันทิกา เวียงเพิ่ม nantikaw@th.dbs.com 02-857-7836
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณกรัณย์ อินทร์ชัย karun.int@fssia.com 02-611-3555
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณจักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ kae.pornpunnarath@jpmorgan.com 02-684-2679
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์ tareetip.w@kasikornsecurities.com 02-696-0033
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณอดิศักดิ์ พรหมบุญ adisak.prombun@krungsrisecurities.com 02-659 7000 เบอร์ภายใน 5013
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณแจ๊คการีน นาม jacqueline.n@ktbst.co.th 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณชาลินี คงเมือง chalinee.congmuang@macquarie.com 02-694-7999 เบอร์ภายใน 7993
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ suttatip.p@maybank-ke.co.th 02-658-6300 เบอร์ภายใน 1430
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณฐิติเทพ นพเกตุ thitithep@phatrasecurities.com 02-305-9198
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณหทัยชนก มูลวงศ์ hathaichanokem@phillip.co.th 02-635-1700 เบอร์ภายใน 530
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คุณวัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์ vatcharut.va@rhbgroup.com 02-088-9736
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.tantivivat@scb.co.th 02-949-1020
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณพัทธดนย์ บุนนาค pattadol.bun@thanachartsec.co.th 02-617-4985
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณอัญชลินทร์ เจริญพิทย์ anchalinc@tisco.co.th 02-633-6478
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณอเล็กซ์ มนูญผล alex.manoonpol@ubs.com 02-613-5770
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณขวัญชัย อติโภภัย kwanchai@uobkayhian.co.th 02-659-8030
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด คุณธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์ theethanat.j@yuanta.co.th 02-009-8071