บริษัทหลักทรัพย์ รายชื่อนักวิเคราะห์ อีเมลล์แอดเดรส เบอร์ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณหทัยชนก มูลวงศ์ hathaichanoke.m@aira.co.th 02-080-2795
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณปิยะธิดา สนธิสมบัติ piyathida.s@asiaplus.co.th 02-680-1244
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) คุณอดิศักดิ์ พรหมบุญ adisak.p@beyondsecurities.co.th 02-820-0200
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณเกวลี ทองสมอางค์ kalvalee.tho@bualuang.co.th 02-618-1341
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณไชยธร ศรีเจริญ chaiyatorn.sr@cgs-cimb.com 02-761-9239
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณนันทิกา เวียงเพิ่ม nantika.wiangphoem@clsa.com 02-257-4636
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณแจ๊คการีน นาม jacqueline.n@ktbst.co.th 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณลีนา แพรักขกิจ leenap@th.dbs.com 02-857-7826
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสุรีย์พร ทีวะสุเวทย์ sureeporn.t@fssia.com 02-646-9972
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.tantivivat@scb.co.th 02-949-1020
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณจักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ kae.pornpunnarath@jpmorgan.com 02-684-2679
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณวรัชญ์ ธารามาศ varaj.t@kasikornsecurities.com 02-796-0039
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณชาลี กือเย็น chaliek@kgi.co.th 02-658-8888 เบอร์ภายใน 8851
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คุณฐิติเทพ นพเกตุ thitithep.noph@kkpfg.com 02-305-9198
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณเกษ ตวงทอง kate.toungtong@krungsricapital.com 02-638-5782, 02-081-2782
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณยุวนีย์ พรหมาภรณ์ yuwanee.prommaporn@krungsrisecurities.com 02-659 7000 เบอร์ภายใน 5010
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ suttatip.p@maybank.com 02-658-6300 เบอร์ภายใน 1430
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณปัณณวัชร์ จิรวิทย์จรัส punnawatJ@phillip.co.th 02-635-1700 เบอร์ภายใน 481
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) คุณธนวิชช์ บุญชูวงศ์ thanawich.bo@pi.financial 02-205-7000 เบอร์ภายใน 4403
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คุณวัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์ vatcharut.va@rhbgroup.com 02-088-9736
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณพัทธดนย์ บุนนาค pattadol.bun@thanachartsec.co.th 02-617-4985
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณอัญชลินทร์ เจริญพิทย์ anchalinc@tisco.co.th 02-633-6478
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณอเล็กซ์ มนูญผล alex.manoonpol@ubs.com 02-613-5770
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกำพล อัครวรินทร์ชัย kampon@uobkayhian.co.th 02-659-8031
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด คุณกฤตวิทย์ รัตนะกนกชัย kritawit.r@yuanta.co.th 02-009-8064