ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ
02-679-6888
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
เบญจพล สุทธิ์วนิช
02-680-5056
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์
02-508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
นฤมล เอกสมุทร
02-618-1345
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ณัฐพล คำนวณผล
02-638-5777
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ไชยธร ศรีเจริญ
02-761-9239
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
พิมลรัตน์ สถาวรวงศ์
02-079-3614
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
ปรภา ชวะโนทัย
02-257-4600
บริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
วรายุทธ เหลืองเมตตากุล
02-614-6214
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นันทิกา เวียงเพิ่ม
02-857-7836
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรัณย์ อินทร์ชัย
02-611-3555
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
สุรีย์พร ทีวะสุเวทย์
02-646-9972
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์
02-684-2679
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Wang Min Ling
02-696-0049
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ภาณุวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์
02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
อดิศักดิ์ พรหมบุญ
02-659 7000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
แจ๊คการีน นาม
02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
ชาลินี คงเมือง
02-694-7999
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์
02-658-6300
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ฐิติเทพ นพเกตุ
02-305-9198
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หทัยชนก มูลวงศ์
02-635-1700
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์
02-088-9736
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เติมพร ตันติวิวัฒน์
02-949-1020
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
พัทธดนย์ บุนนาค
02-617-4985
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
อัญชลินทร์ เจริญพิทย์
02-633-6478
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สารัตถ์ เรืองทวีป
02-659-8033
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด
ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
02-009-8071