โปรดเลือกประเภทเอกสาร และกดค้นหาเพื่อคัดกรองเอกสารที่ต้องการ

ปี 2566
Factsheet
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2566
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566