โปรดเลือกประเภทเอกสาร และกดค้นหาเพื่อคัดกรองเอกสารที่ต้องการ

ปี 2565
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565