นายสมประสงค์ บุญยะชัย
อ่านเพิ่มเติม
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
อ่านเพิ่มเติม
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเกริก วณิกกุล
อ่านเพิ่มเติม
นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นางสินี เธียรประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นางสินี เธียรประสิทธิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายจรัมพร โชติกเสถียร
อ่านเพิ่มเติม
นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวคามิลล์ มา
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวคามิลล์ มา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธนา ไชยประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นายธนา ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายประธาน ไชยประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นายประธาน ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร อาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสลิล ปิ่นขยัน
อ่านเพิ่มเติม
นายสลิล ปิ่นขยัน
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
นายนาฑี โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายนาฑี โอสถานุเคราะห์
กรรมการ
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
อ่านเพิ่มเติม
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Executive Officer และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
อ่านเพิ่มเติม
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง