นายสมประสงค์ บุญยะชัย
อ่านเพิ่มเติม
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
รองประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
อ่านเพิ่มเติม
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายเกริก วณิกกุล
อ่านเพิ่มเติม
นายเกริก วณิกกุล
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
นางสินี เธียรประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นางสินี เธียรประสิทธิ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
นายจรัมพร โชติกเสถียร
อ่านเพิ่มเติม
นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธนา ไชยประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นายธนา ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายประธาน ไชยประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นายประธาน ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสลิล ปิ่นขยัน
อ่านเพิ่มเติม
นายสลิล ปิ่นขยัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายนาฑี โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายนาฑี โอสถานุเคราะห์
กรรมการ
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
อ่านเพิ่มเติม
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Executive Officer และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางพรธิดา บุญสา
อ่านเพิ่มเติม
นางพรธิดา บุญสา
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Operating Officer และGroup Chief Financial Officer