รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 723,097,300 24.07
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 261,060,475 8.69
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 227,018,914 7.56
4. ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์ 104,011,000 3.46
5. นายภาสุรี โอสถานุเคราะห์ 96,357,600 3.21
6. น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์ 84,188,200 2.80
7. นายปริญญา เธียรวร 77,200,000 2.57
8. นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 76,892,500 2.56
9. นายคฑา โอสถานุเคราะห์ 75,252,650 2.51
10. นายนาฑี โอสถานุเคราะห์ 75,131,350 2.50