รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 723,097,300 24.07
2. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 261,060,475 8.69
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 143,857,881 4.79
4. นายภาสุรี โอสถานุเคราะห์ 107,175,400 3.57
5. นางสาวเกสรา โอสถานุเคราะห์ 94,188,200 3.14
6. นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 86,222,500 2.87
7. นายปริญญา เธียรวร 82,000,000 2.73
8. NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 78,996,900 2.63
9. นายคฑา โอสถานุเคราะห์ 75,601,950 2.52
10. นายนาฑี โอสถานุเคราะห์ 75,480,650 2.51