รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 500,030,000 16.65
2.  ORIZON LIMITED 371,933,450 12.38
3.  BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED 150,187,500 5.00
4.  นาย เพชร โอสถานุเคราะห์ 120,298,950 4.00
5.  นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ 111,673,800 3.72
6.  ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์ 110,761,000 3.69
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,562,312 3.41
8.  นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์ 88,837,600 2.96
9.  น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์ 83,638,200 2.78
10.  นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 76,892,500 2.56