นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งหมายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในกลุ่มบริษัท สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการภายในองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy)” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับบริบทของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทําให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อตรง เป็นไปตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น การเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด

เอกสารสำคัญของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบายภาษี
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลด