โอสถสภามีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด และภาระผูกพันตามสัญญา (เช่น การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม) การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนในอนาคตรวมทั้งการขยายธุรกิจ สภาพตลาด รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น

หน่วย : บาทต่อหุ้น

ครึ่งปีแรก
ครึ่งปีหลัง
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล งวดการจ่ายปันผล เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) รอบผลประกอบการ
24 ส.ค. 65 9 ก.ย. 65 เงินสด ระหว่างกาล 0.45 01 ม.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65
5 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65 เงินสด ประจำปี 0.65 01 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
24 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 เงินสด ระหว่างกาล 0.45 01 ม.ค. 64 - 30 มิ.ย. 64
5 พ.ค. 64 25 พ.ค. 64 เงินสด ประจำปี 0.65 01 ก.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
27 ส.ค. 63 11 ก.ย. 63 เงินสด ระหว่างกาล 0.45 01 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
7 เม.ย. 63 24 เม.ย. 63 เงินสด ระหว่างกาล 0.65 01 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
27 ส.ค. 62 13 ก.ย. 62 เงินสด ระหว่างกาล 0.35 01 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
30 เม.ย. 62 23 พ.ค. 62 เงินสด ประจำปี 0.39 01 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
12 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 เงินสด ระหว่างกาล 0.30 01 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61