ข้อมูลเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด และภาระผูกพันตามสัญญา (เช่น การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม) การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนในอนาคตรวมทั้งการขยายธุรกิจ สภาพตลาด รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายปันผล ประเภทปันผล ปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย งวดการดำเนินงาน
27 ส.ค. 63 11 ก.ย. 63 เงินปันผล 0.45 บาท 01 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
25 มี.ค. 63 24 เม.ย. 63 เงินปันผล 0.65 บาท 01 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
27 ส.ค. 62 13 ก.ย. 62 เงินปันผล 0.35 บาท 01 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
30 เม.ย. 62 23 พ.ค. 62 เงินปันผล 0.39 บาท 01 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
12 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 เงินปันผล 0.30 บาท 01 ม.ค. 61 - 30 ก.ย. 61