นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
นายธนา ไชยประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นายธนา ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายประธาน ไชยประสิทธิ์
อ่านเพิ่มเติม
นายประธาน ไชยประสิทธิ์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร อาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
อ่านเพิ่มเติม
นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์
กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
อ่านเพิ่มเติม
นางวรรณิภา ภักดีบุตร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Executive Officer และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางพรธิดา บุญสา
อ่านเพิ่มเติม
นางพรธิดา บุญสา
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Operating Officer และGroup Chief Financial Officer
นางเมธินี จงสฤษดิ์หวัง
อ่านเพิ่มเติม
นางเมธินี จงสฤษดิ์หวัง
กรรมการบริหาร และ Chief Corporate Strategy and Investment Advisor
นายสรายุทธ จิตจรุงพร
อ่านเพิ่มเติม
นายสรายุทธ จิตจรุงพร
Chief Domestic Beverage Officer
นายซี เทียน โปว
อ่านเพิ่มเติม
นายซี เทียน โปว
Chief International Beverage Officer
นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์
Chief Home & Personal Care and Health Care Officer
นายนุกิจ ชลคุป
อ่านเพิ่มเติม
นายนุกิจ ชลคุป
Chief Manufacturing Officer
นายวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
อ่านเพิ่มเติม
นายวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
Chief Supply Chain and Digital Officer
นายวิลเลี่ยม โจเซฟ ลีโอ
อ่านเพิ่มเติม
นายวิลเลี่ยม โจเซฟ ลีโอ
Chief Innovation Officer