หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ผลประกอบการของบริษัท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2566

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ
(ส่วนที่เป็นของบริษัท)

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

หน่วย: ล้านบาท, %

รายได้จากการขาย
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท, %

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

เงินปันผล

หน่วย: บาทต่อหุ้น, %

เงินปันผล
เงินปันผลพิเศษ
อัตราจ่ายเงินปันผล (ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ)

*เงินปันผลส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายได้จากการขายแบ่งตามส่วนงาน (2566)

รายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ (2566)

ปฎิทินกิจกรรม

17 พฤษภาคม 2567

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2567

24 เมษายน 2567

Annual General Meeting of Shareholders 2024