หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ผลประกอบการของบริษัท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

9M'66

รายได้รวม

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ
(ส่วนที่เป็นของบริษัท)

(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

หน่วย: ล้านบาท, %

รายได้จากการขาย
อัตรากำไรขั้นต้น

กำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท, %

กำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ

เงินปันผล

หน่วย: บาทต่อหุ้น, %

เงินปันผล
เงินปันผลพิเศษ
อัตราการจ่ายเงินปันผล

*ไม่รวมเงินปันผลพิเศษ

รายได้จากการขายแบ่งตามส่วนงาน (9M'66)

รายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ (9M'66)

กิจกรรมทั้งหมด