นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (Major in Finance), Western Michigan University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • DCP: Director Certification Program รุ่น 119/2009
  • EDP: Executive Development Program รุ่น 4 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2566 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2566 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บมจ. พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2566 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสซีจี เดคคอร์
2566 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาตลาดทุนและด้านการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2566 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ (ประเทศไทย)
2566 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านหลักทรัพย์ บลจ. เกียรตินาคินภัทร
2566 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจก. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
2562 - 2565
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2562 - 2565
กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2562 - 2565
รองประธานกรรมการ และประธานอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
2562 - 2565
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2559 - 2562
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์