นายสมประสงค์ บุญยะชัย

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004
  • หลักสูตร High Performance Board โดย IMD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 - 2564
รองประธานคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2550 - 2564
กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2564
กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560
กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2560
ประธานคณะ กรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
2564 - 2565
ประธานกรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
2547 - 2559
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด