นายนาฑี โอสถานุเคราะห์

นายนาฑี โอสถานุเคราะห์

กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • บุตรของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  • หลานของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
  • หลานของนายธนา ไชยประสิทธิ์
  • หลานของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
  • หลานของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท (Master of Science) Business Administration, Boston College สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี (Bachelor of Science) Major in Management and Minor in History, Bentley College สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 194/2022

การอบรมอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - มี.ค. 2567
Marketing Executive บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ Orizon Limited
2550 - ปัจจุบัน
นักดนตรี ตำแหน่งกีตาร์ วงเก็ตสึโนวา ค่ายไวท์มิวสิก ในเครือบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557
Brand Manager บริษัท โอสถสภา จำกัด (ขณะที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
2554 - 2555
Management Trainee บริษัท โอสถสภา จำกัด (ขณะที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)