นายสลิล ปิ่นขยัน

นายสลิล ปิ่นขยัน

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล University of Pennsylvania, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 17/2021
  • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2021
  • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020
  • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 1/2017
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2010

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2554 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสร้างสรรค์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี่ คอนซัลแตนทส์ จำกัด
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บางกอก เอ็นยีเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด