นางสาวคามิลล์ มา

นางสาวคามิลล์ มา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MM, SASIN Graduate School of Business Administration
  • BA Political Science and East Asian Studies, Wellesley College, Wellesley สหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 36/2020
  • หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 2/2016
  • หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2016
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 182/2013

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2547 - 2558
Financial Advisor to Chairman, Finance Committee Member, and Investment Committee Member เครือเจริญโภคภัณฑ์