นายจรัมพร โชติกเสถียร

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขา Electrical Engineering and Computer Science Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185/2014
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2007
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2547 วิทยาลัยป้องกับ ราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560
กรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560
กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท คลินิเซอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท มิตตา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะการเงิน สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒน์
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560 - 2561
กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
2558 - 2560
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด