นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์

นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • บิดาของนายนาฑี โอสถานุเคราะห์
  • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MBA Southern Illinois University
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Southern Illinois University
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แอนเจลิส บาเลก จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดอยสวัสดี ฮิลล์ จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อิเซตัน (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดรีมลอฟท์ จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บางกอก ครีเอทีฟเอเลเมนท์ส จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ Osotspa USA Inc.
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แคมปัส แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท แคมปัส จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บียู โฮลดิ้งส์ จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เนเชอรัล ลิฟวิง จำกัด
2547 - 2561
กรรมการ บริษัท เอกรัตน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด