พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโททางการทหาร โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • M.S., University of Virginia (Physics), Virginia, USA
  • B.S., Virginia Military Institute (Physics), Virginia, USA
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2021
  • หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 34/2017
  • ลักสูตร Georgetown Leadership Seminar ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2551 รุ่นที่ 21 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2562 - ปัจจุบัน
สมาชิกวุฒิสภา วุฒิสภา
2557 - 2562
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2557 - 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 - 2560
ผู้บัญชาการทหารสุงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
2558 - 2559
เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย