นายนิติ โอสถานุเคราะห์

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

กรรมการ
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • บุตรของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
 • อาของนายนาฑี โอสถานุเคราะห์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายประธาน ไชยประสิทธิ์
 • ลูกพี่ลูกน้องของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเมือง Amherst College

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2018
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 9/2013
 • หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 10/2013
 • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2013
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 18/2013
 • หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 49/2013
 • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013
 • หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 5/2013
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011
 • หลักสูตร The Board’s Role in Merger and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2011
 • หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2547 - 2561
กรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2564 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการอาเซียนและเอเชียตะวันออก และคณะกรรมการกลุ่มค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการกรรมการกลุ่มภาษี กฎหมาย และ กฎระเบียบ หอการค้าไทย
2560 - 2563
กรรมการกลุ่มบริหารความเสี่ยง หอการค้าไทย
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการด้านการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิชัยสวัสดิ์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
2534 - เม.ย. 2565
กรรมการ บริษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ้ง จำกัด
2547 - 2563
กรรมการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)