นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15/2020
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2018
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders Class (RCL) รุ่น 13/2018
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2018
 • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2009
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 28/2009
 • หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2009
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008

การอบรมอื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 3 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Senior Executive Program no. 77 SEP 77 โดยสถาบัน London Business School (LBS)
 • Director Briefing-Corporate Strategy beyond the Crisis, a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
 • Upstream Insight “Navigating Through Uncertainly: Upstream Transformation, Greener Pastures-Better Future,Corporate Strategies for Resilience & NOC’s: What is The Path Forward?”, IHS Markit.

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

27 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2563 - ธ.ค. 2564
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2563
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - เม.ย. 2563
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

27 มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
24 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด
7 พ.ค. 2563 - 23 ธ.ค. 2563
คณะทำงานแก้ไขปัญหาบัญชีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2561 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2559 - 2563
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2561 - 2562
กรรมการ และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
2560 - 2562
คณะที่ปรึกษา ด้านการระดมทุน และ การกำกับบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2559 - 2561
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ