นายเกริก วณิกกุล

นายเกริก วณิกกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon),University of Oxford, UK
  • Barrister-at-Law, Middle Temple, UK
  • Advanced Management Program (AMP) Harvard University, US

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Chartered Director Course (CDC) 2008
  • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2564 - 1 มิ.ย. 2565
กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560
กรรมการอิสระ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2564 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2560 - 2561
กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้