นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์

รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Advanced Management Program (AMP) Harvard University
  • ปริญญาตรี Business, University of Colorado

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018
  • หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2565
ประธานกรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา ยันฮี เบฟเวอเรจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิโอสถสภา
2561 - 2562
กรรมการกำกับความเสี่ยง และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562
กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561
รองประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561
กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2559
กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
2559 - 2561
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล