นายประธาน ไชยประสิทธิ์

นายประธาน ไชยประสิทธิ์

กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร อาวุโส และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • อาของนายนาฑี โอสถานุเคราะห์
  • หลานของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
  • น้องของนายธนา ไชยประสิทธิ์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายนิติ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
  • ลูกพี่ลูกน้องของนายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Commerce Takushoku University, Japan
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็กเซลซัส กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน
กรรมการ Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.
ปัจจุบัน
กรรมการ Advanz Beverage Manufacturing Co., Ltd.
สิ้นสุด 2563
กรรมการ บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด