นายนุกิจ ชลคุป

นายนุกิจ ชลคุป

Chief Manufacturing Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2558 - 2561
SSHE Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558
Global Project Advisor บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2552 - 2557
Block 3/4 Operation Manager บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด