นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์

นางสาวสุทิพา ปัญญามหาทรัพย์

Chief Home & Personal Care and Health Care Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MBA, Monash University, ออสเตรเลีย
  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2557 - 2559
VP Homecare and Ice cream บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด