นายวิลเลี่ยม โจเซฟ ลีโอ

นายวิลเลี่ยม โจเซฟ ลีโอ

Chief Innovation Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • PhD in Microbiology
  • Master in Biochemical Engineering

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2533 - 2562
R&D Director, Unilever