นายวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ

นายวิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ

Chief Supply Chain and Digital Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • PhD Engineering, Chemical Engineering, Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • MS Engineering, Chemical Engineering, Oregon State University, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบลล์ เปปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2537 - 2558
Vice President-Supply Chain บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด