นางสินี เธียรประสิทธิ์

นางสินี เธียรประสิทธิ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • MAC DUFFIES SPRINGFIELD, MA, US
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2012
  • หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
  • หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
  • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 22/2005
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004
  • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 29

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2522 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สินแพทย์ พัฒนาการ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ Dusit Thani Philippines, Inc.
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2519 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด