ดร. เมธินี จงสฤษดิ์หวัง

ดร. เมธินี จงสฤษดิ์หวัง

กรรมการบริหาร และ Chief Corporate Strategy and Investment Advisor

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ Manchester Business School, the University of Manchester, UK
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
  • ปริญญาตรีบัญชี (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ the University of Texas at Austin, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 355/2024
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 200/2023
  • หลักสูตร The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 3/2023
  • หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - 2564
First Executive Vice President, Head of Private Banking Function ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
First Executive Vice President, Head of Corporate Banking Group ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561
Executive Vice President, Head of Corporate Banking 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2564 - ปัจจุบัน
Executive Director (Partner) and Thailand Country Consulting Leader บริษัท ดีลอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย