นายสรายุทธ จิตจรุงพร

นายสรายุทธ จิตจรุงพร

Chief Domestic Beverage Officer

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • MBA, University of Wisconsin Whitewater, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี Business Administration Stevens Point, สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2553 - 2558
Senior Vice President บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด